VHA opleidingen

VHA Specialisatieopleiding Huurrecht
VHA heeft in samenwerking met OSR te Utrecht een Specialisatieopleiding Huurrecht ontwikkeld. Deze wordt, afhankelijk van het aantal cursisten, in beginsel om de twee jaar georganiseerd. De opleiding blijkt, gezien het aantal cursisten en de positieve waardering, in een behoefte te voorzien. Naar verwachting zal in het najaar van 2019 weer een opleiding van start gaan.

Doel
Het verschaffen van een grondige, gespecialiseerde kennis van en vaardigheid in het huurrecht m.b.t. woon- en bedrijfsruimte.

Opzet
De stof, bestaande uit het gehele huurrecht van woon- en bedrijfsruimte en het huurprijzenrecht, wordt op hoog niveau behandeld door deskundige docenten uit de praktijk van advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap. Bij de opleiding wordt uitgebreid schriftelijk materiaal verstrekt.

De opleiding bestaat uit ruim 18 dagdelen onderwijs en kent een aanwezigheidsverplichting. Daarnaast vergt de opleiding zelfwerkzaamheid in de vorm van bestudering van de leerstof en het maken van huiswerkopdrachten. Per dagdeel onderwijs dient daartoe rekening te worden gehouden met een voorbereiding van zes uur. Het huiswerk wordt beoordeeld en behandeld door de docenten.

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. De eindbeoordeling bestaat uit de separate beoordeling van het huiswerk en het examen. Voor beide dient een voldoende te worden behaald.

Voor wie?
Deze Specialisatieopleiding is (uitsluitend) bestemd voor advocaten met kennis en ervaring op het terrein van het huurrecht, die toegelaten zijn tot het aspirant-lidmaatschap van de VHA. Een en ander dient onder meer te blijken uit het gevolgd hebben van een basiscursus/-cursussen van vijf tot zes dagdelen op het gebied van het huurrecht. Voor de toelatingseisen voor het aspirant-lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten van de VHA.

Aanmelding
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het invullen van het aanmeldingsformulier voor het aspirant-lidmaatschap van de VHA. U ontvangt dan, na honorering van de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap, automatisch een uitnodiging met nadere informatie voor deelname aan de Specialisatieopleiding.

Overige cursussen
Naast de Specialisatieopleiding Huurrecht organiseert de VHA regelmatig cursussen voor haar leden, zoals de VHA Verdiepingsdagen, de PE Actualiteiten Huurrecht en het inhoudelijk gedeelte in combinatie met de Algemene Ledenvergadering. Ook bevordert de VHA intervisie onder haar leden door het een maal per jaar  organiseren van intervisiesessies voorafgaand aan de ALV.

Klachtenregeling
Voor het uiten of indienen van klachten kent de VHA verschillende ingangen:
1.      ter plekke bij de coördinatoren;
2.      op het evaluatieformulier;
3.      schriftelijk of per e-mail via het VHA secretariaat
De VHA nodigt de cursisten uit met klachten of kritische opmerkingen naar voren te komen, daar deze als belangrijke informatie worden beschouwd, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Voor klachten of kritische opmerkingen van leden geldt dat de lijnen binnen de VHA kort zijn. Op schriftelijke of mondelinge klachten wordt indien aangewezen actie ondernomen. Indien niet anoniem geuit, wordt door het secretariaat contact opgenomen met de klager. Ook indien een klacht anoniem is, wordt afhankelijk van de aard van de klacht gehandeld, zoals het nader bespreken met de coördinatoren en/of docent(en), contact met de accommodatie, of wat dies meer zij.
Alledaagse klachten (over geluid, temperatuur, catering e.d.) worden door de coördinatoren tijdens de opleidingsbijeenkomst naar vermogen verholpen. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het verspreide materiaal.
Alle klachten van inhoudelijke aard, die niet direct door de coördinator van de opleiding kunnen worden opgelost, worden gemeld aan het VHA bestuur. De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht waarop op zo kort mogelijke termijn door het bestuur wordt beslist. De klager kan desgewenst door (een afvaardiging van) het bestuur worden gehoord.

 


VHA Cursusoverzicht 2018

VHA PE Actualiteiten Huurrecht 2018:
De VHA PE Actualiteiten Huurrecht vindt dit jaar plaats op woensdag 12 december a.s.  Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 


VHA Verdiepingsdagen 2017:

Ook dit jaar organiseert de VHA weer een zestal Verdiepingsdagen voor haar leden. Dit najaar zullen de VHA Verdiepingsdagen plaatsvinden op 26 september, 12 oktober en 14 november a.s.

De cursussen worden gehouden in Grand Hotel Karel V aan het Geertebolwerk 1 te Utrecht, gelegen op loopafstand van NS Station Utrecht. Deze locatie is zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer, maar parkeren (voor eigen rekening) is mogelijk in de nabij gelegen Springweggarage.

Het programma op 14 november a.s. luidt als volgt:

Ochtendprogramma:

”VHA Verdiepingsdag Franchise en Bedrijfsruimte”

Docenten: mrs. Katinka Verdurmen en Maaike Boomsma

Vanaf 08.30 uur Registratie en ontvangst met koffie/thee
09.00-10.30 uur Inleiding door mrs. Boomsma en Verdurmen
10.30-11.00 uur Koffiepauze
11.00-12.30 uur Vervolg inleiding, gevolgd door vragen en discussie
12.30-13.30 uur Lunch en ontvangst en registratie deelnemers middagdeel

Het dagdeel zal in het teken staan van franchise- en huurovereenkomsten. De docenten zullen u aan de hand van de wet, de rechtspraak en de recente ontwikkelingen op deze gebieden meenemen in deze leerstukken. Daarbij zullen onder meer aan de orde komen de (on)mogelijkheden om de looptijden van deze overeenkomsten aan elkaar te koppelen, de goedkeuring van afwijkende bedingen, in hoeverre de niet-nakoming van de verplichtingen onder de franchise overeenkomst een tekortkoming in de huurovereenkomst op kunnen leveren en vice versa, de franchise code en de franchisewet, welke dit voorjaar ter consultatie is voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst zal voldoende ruimte zijn voor discussie en voor inbreng van de deelnemers. Deelname aan deze bijeenkomst is een must voor de huurrechtadvocaat die zowel franchisenemers als franchisegevers bijstaat.

 

Middagprogramma:

“VHA Verdiepingsdag Huurrecht Woonruimte” 

Docenten: mrs. Huib Hielkema en Karen Six

12.30-13.30 uur Lunch en ontvangst en registratie deelnemers middagdeel
13.30-15.00 uur Inleiding door mrs. Hielkema en Six
15.00-15.30 uur Theepauze
15.30-17.00 uur Vervolg inleiding, gevolgd door vragen en discussie
17.00 uur Sluiting

Aandacht zal worden besteed aan de volgende onderwerpen:
– Wet Doorstroming Huurmarkt (o.a. tijdelijke contracten voor verhuurders algemeen en TI’s – o.m. benaderd vanuit de mogelijkheden en onmogelijkheden tot contracteren; de valkuilen; de onduidelijkheden; de eventuele contractuele oplossingen);
– de nieuwe ROZ huurovereenkomst woonruimte;
– het fenomeen woongroepen.
Tijdens deze bijeenkomst zal voldoende ruimte zijn voor discussie en voor inbreng van de deelnemers.

De bijdragen van de docenten kunnen u kort voor de bijeenkomst worden toegezonden per e-mail.

Voor deze bijeenkomst zijn 3 PO opleidingspunten per dagdeel in het kader van de Permanente Opleiding van de Advocatuur aangevraagd. Door het bijwonen van beide dagdelen kunt u derhalve 6 PO punten behalen indien u op beide presentielijsten zowel bij aanvang als na afloop uw handtekening hebt gezet, d.w.z. dus 4 handtekeningen.

Inschrijven
Het maximum aantal deelnemers is 50 per dagdeel, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. De Verdiepingsdagen zijn inmiddels overtekend en inschrijving is niet meer mogelijk.

De cursusprijs bedraagt € 150,- per dagdeel, inclusief lunch en cursusmateriaal. U ontvangt direct na inschrijving een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.