VHA opleidingen

VHA Specialisatieopleiding Huurrecht
VHA heeft in samenwerking met OSR te Utrecht een Specialisatieopleiding Huurrecht ontwikkeld. Deze wordt, afhankelijk van het aantal cursisten, in beginsel om de twee jaar georganiseerd. De opleiding blijkt, gezien het aantal cursisten en de positieve waardering, in een behoefte te voorzien. Naar verwachting zal in het najaar van 2019 weer een opleiding van start gaan.

Doel
Het verschaffen van een grondige, gespecialiseerde kennis van en vaardigheid in het huurrecht m.b.t. woon- en bedrijfsruimte.

Opzet
De stof, bestaande uit het gehele huurrecht van woon- en bedrijfsruimte en het huurprijzenrecht, wordt op hoog niveau behandeld door deskundige docenten uit de praktijk van advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap. Bij de opleiding wordt uitgebreid schriftelijk materiaal verstrekt.

De opleiding bestaat uit ruim 18 dagdelen onderwijs en kent een aanwezigheidsverplichting. Daarnaast vergt de opleiding zelfwerkzaamheid in de vorm van bestudering van de leerstof en het maken van huiswerkopdrachten. Per dagdeel onderwijs dient daartoe rekening te worden gehouden met een voorbereiding van zes uur. Het huiswerk wordt beoordeeld en behandeld door de docenten.

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. De eindbeoordeling bestaat uit de separate beoordeling van het huiswerk en het examen. Voor beide dient een voldoende te worden behaald.

Voor wie?
Deze Specialisatieopleiding is (uitsluitend) bestemd voor advocaten met kennis en ervaring op het terrein van het huurrecht, die toegelaten zijn tot het aspirant-lidmaatschap van de VHA. Een en ander dient onder meer te blijken uit het gevolgd hebben van een basiscursus/-cursussen van vijf tot zes dagdelen op het gebied van het huurrecht. Voor de toelatingseisen voor het aspirant-lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten van de VHA.

Aanmelding
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het invullen van het aanmeldingsformulier voor het aspirant-lidmaatschap van de VHA. U ontvangt dan, na honorering van de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap, automatisch een uitnodiging met nadere informatie voor deelname aan de Specialisatieopleiding.

Overige cursussen
Naast de Specialisatieopleiding Huurrecht organiseert de VHA regelmatig cursussen voor haar leden, zoals de VHA Verdiepingsdagen, de PE Actualiteiten Huurrecht en het inhoudelijk gedeelte in combinatie met de Algemene Ledenvergadering. Ook bevordert de VHA intervisie onder haar leden door het een maal per jaar organiseren van intervisiesessies voorafgaand aan de ALV.

Klachtenregeling
Voor het uiten of indienen van klachten kent de VHA verschillende ingangen:
1.      ter plekke bij de coördinatoren;
2.      op het evaluatieformulier;
3.      schriftelijk of per e-mail via het VHA secretariaat
De VHA nodigt de cursisten uit met klachten of kritische opmerkingen naar voren te komen, daar deze als belangrijke informatie worden beschouwd, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Voor klachten of kritische opmerkingen van leden geldt dat de lijnen binnen de VHA kort zijn. Op schriftelijke of mondelinge klachten wordt indien aangewezen actie ondernomen. Indien niet anoniem geuit, wordt door het secretariaat contact opgenomen met de klager. Ook indien een klacht anoniem is, wordt afhankelijk van de aard van de klacht gehandeld, zoals het nader bespreken met de coördinatoren en/of docent(en), contact met de accommodatie, of wat dies meer zij.
Alledaagse klachten (over geluid, temperatuur, catering e.d.) worden door de coördinatoren tijdens de opleidingsbijeenkomst naar vermogen verholpen. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het verspreide materiaal.
Alle klachten van inhoudelijke aard, die niet direct door de coördinator van de opleiding kunnen worden opgelost, worden gemeld aan het VHA bestuur. De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht waarop op zo kort mogelijke termijn door het bestuur wordt beslist. De klager kan desgewenst door (een afvaardiging van) het bestuur worden gehoord.


VHA Cursusoverzicht 2019

VHA Intervisie, Algemene Ledenvergadering en inhoudelijk deel

Graag nodigen wij u uit voor de VHA intervisiesessies, de Algemene Ledenvergadering en het inhoudelijke deel die dit jaar plaatsvinden op maandag 24 juni a.s. te Antropia in Driebergen.

Het programma luidt als volgt:

Ochtendprogramma

Vanaf 10.00 uur Registratie en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 12.30 uur Intervisie parallelsessies
12.30 – 13.00 uur Lunch

Middagprogramma

12.30 – 13.00 uur Lunch, ontvangst en registratie deelnemers
13.00 – 14.00 uur Inhoudelijk deel 1: “Huur en zakelijke rechten” met Floris Sepmeijer
14.00 – 15.00 uur Algemene Ledenvergadering
15.00 – 15.30 uur Theepauze
15.30 – 16.30 uur Inhoudelijk deel 2: “Wet doorstroming huurmarkt; wat is een bepaalde termijn?” met Jorieke van Strijen
16.30 – 17.30 uur Inhoudelijk deel 3: “Tijdelijke verhuur bedrijfsruimte” met Marieke van Schie
17.30 – 18.30 uur Borrel

Toelichting intervisie

Evenals voorgaande jaren zal in de ochtend weer een aantal intervisiesessies worden georganiseerd onder leiding van ervaren intervisiegespreksleiders. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 personen. U kunt zich via onderstaande link hiervoor aanmelden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal het aantal groepen worden samengesteld. Indien u belangstelling heeft om als intervisiegespreksleider op te treden dan kunt zich aanmelden via het opmerkingenveld in het aanmeldingsformulier.


Toelichting inhoudelijk deel

Deze middag staat in het teken van tijdelijke huur en de effecten van zakelijke rechten op het huurrecht. De volgende personen zullen ons hierover bijpraten:

Floris Sepmeijer (Pels Rijcken) voert een brede civielrechtelijke vastgoedpraktijk ten behoeve van zowel het bedrijfsleven als overheden. Floris is specialist op het gebied van huurrecht, koop van onroerende zaken en zakelijke rechten. Regelmatig treedt Floris op voor overheden in civielrechtelijke procedures over canonherzieningen en de rechtsgeldigheid van algemene erfpachtvoorwaarden. Floris zal een presentatie verzorgen waarin aandacht zal worden besteed aan het snijvlak huurrecht en zakelijke rechten met bijzondere aandacht voor het erfpachtrecht.

Jorieke van Strijen (NautaDutilh) is gespecialiseerd in commercieel vastgoed en huurrecht. Zij heeft een brede praktijk in de advisering en het voeren van procedures met betrekking tot vastgoed, met een nadruk op de exploitatie en (ver)huur van vastgoed, waaronder winkelruimte, kantoren en woningbouw projecten. Daarnaast stelt zij regelmatig huur- en samenwerkingsvereenkomsten op. Jorieke is werkzaam voor grote woningbouwcorporaties, institutionele beleggers, gemeenten en voor huurders van bedrijfsruimte. Jorieke zal aan de hand van recente jurisprudentie stilstaan bij de Wet Doorstroming huurmarkt 2015 en de onduidelijkheid die de wettekst tot gevolg heeft.

Marieke van Schie (Lexence) is gespecialiseerd in huurrecht bedrijfsruimte (onder andere winkels en hotels) en huurrecht woonruimte. Daarnaast heeft zij ruime ervaring op het gebied van de koop en verkoop van onroerend goed.


AGENDA ALV
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
3. Vaststelling notulen van de ALV van 30 mei 2018
4. Goedkeuring financieel overzicht 2018, Verslag Kascommissie 2018
5. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2020
6. Intervisie
7. Leerstoel Huurrecht
8. Stand van zaken specialisatieopleiding en Permanente opleiding
9. W.v.t.t.k./rondvraag
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte

De vergaderstukken zullen u kort voor de vergadering worden toegestuurd.


PO-punten
Voor het inhoudelijk deel zijn 3 juridische opleidingspunten in het kader van de Permanente Opleiding van de Advocatuur aangevraagd. Bovendien kunnen door deelname aan een van de intervisiesessies in de ochtend 2 (beroepsvaardigheids)punten worden behaald.

ORDE_PO_3.jpg

Inschrijven
U kunt zich direct inschrijven via deze link. Let op: vergeet niet op de knop “Verzend” te klikken.

Locatie – nieuwe parkeersituatie en routebeschrijving Antropia
De bijeenkomst vindt plaats bij Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Let op de nieuwe Routebeschrijving Antropia 2019.