VHA opleidingen

VHA Specialisatieopleiding Huurrecht
VHA heeft in samenwerking met OSR te Utrecht een Specialisatieopleiding Huurrecht ontwikkeld. Deze wordt, afhankelijk van het aantal cursisten, in beginsel om de twee jaar georganiseerd. De opleiding blijkt, gezien het aantal cursisten en de positieve waardering, in een behoefte te voorzien. Naar verwachting zal in het najaar van 2019 weer een opleiding van start gaan.

Doel
Het verschaffen van een grondige, gespecialiseerde kennis van en vaardigheid in het huurrecht m.b.t. woon- en bedrijfsruimte.

Opzet
De stof, bestaande uit het gehele huurrecht van woon- en bedrijfsruimte en het huurprijzenrecht, wordt op hoog niveau behandeld door deskundige docenten uit de praktijk van advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap. Bij de opleiding wordt uitgebreid schriftelijk materiaal verstrekt.

De opleiding bestaat uit ruim 18 dagdelen onderwijs en kent een aanwezigheidsverplichting. Daarnaast vergt de opleiding zelfwerkzaamheid in de vorm van bestudering van de leerstof en het maken van huiswerkopdrachten. Per dagdeel onderwijs dient daartoe rekening te worden gehouden met een voorbereiding van zes uur. Het huiswerk wordt beoordeeld en behandeld door de docenten.

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. De eindbeoordeling bestaat uit de separate beoordeling van het huiswerk en het examen. Voor beide dient een voldoende te worden behaald.

Voor wie?
Deze Specialisatieopleiding is (uitsluitend) bestemd voor advocaten met kennis en ervaring op het terrein van het huurrecht, die toegelaten zijn tot het aspirant-lidmaatschap van de VHA. Een en ander dient onder meer te blijken uit het gevolgd hebben van een basiscursus/-cursussen van vijf tot zes dagdelen op het gebied van het huurrecht. Voor de toelatingseisen voor het aspirant-lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten van de VHA.

Aanmelding
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het invullen van het aanmeldingsformulier voor het aspirant-lidmaatschap van de VHA. U ontvangt dan, na honorering van de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap, automatisch een uitnodiging met nadere informatie voor deelname aan de Specialisatieopleiding.

Overige cursussen
Naast de Specialisatieopleiding Huurrecht organiseert de VHA regelmatig cursussen voor haar leden, zoals de VHA Verdiepingsdagen, de PE Actualiteiten Huurrecht en het inhoudelijk gedeelte in combinatie met de Algemene Ledenvergadering. Ook bevordert de VHA intervisie onder haar leden door het een maal per jaar organiseren van intervisiesessies voorafgaand aan de ALV.

Klachtenregeling
Voor het uiten of indienen van klachten kent de VHA verschillende ingangen:
1.      ter plekke bij de coördinatoren;
2.      op het evaluatieformulier;
3.      schriftelijk of per e-mail via het VHA secretariaat
De VHA nodigt de cursisten uit met klachten of kritische opmerkingen naar voren te komen, daar deze als belangrijke informatie worden beschouwd, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Voor klachten of kritische opmerkingen van leden geldt dat de lijnen binnen de VHA kort zijn. Op schriftelijke of mondelinge klachten wordt indien aangewezen actie ondernomen. Indien niet anoniem geuit, wordt door het secretariaat contact opgenomen met de klager. Ook indien een klacht anoniem is, wordt afhankelijk van de aard van de klacht gehandeld, zoals het nader bespreken met de coördinatoren en/of docent(en), contact met de accommodatie, of wat dies meer zij.
Alledaagse klachten (over geluid, temperatuur, catering e.d.) worden door de coördinatoren tijdens de opleidingsbijeenkomst naar vermogen verholpen. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het verspreide materiaal.
Alle klachten van inhoudelijke aard, die niet direct door de coördinator van de opleiding kunnen worden opgelost, worden gemeld aan het VHA bestuur. De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht waarop op zo kort mogelijke termijn door het bestuur wordt beslist. De klager kan desgewenst door (een afvaardiging van) het bestuur worden gehoord.

 


VHA Cursusoverzicht 2018

VHA PE Actualiteiten Huurrecht 2018:
De VHA PE Actualiteiten Huurrecht vindt dit jaar plaats op dinsdag 18 december a.s. De bijeenkomst wordt gehouden in Conferentiecentrum Antropia, gelegen direct naast het NS Station Driebergen-Zeist aan de Hoofdstraat 8 te Driebergen. De bijeenkomst vindt plaats in de Ionazaal in het hoofdgebouw.

Deze locatie is zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer, maar er zijn ook voldoende gratis parkeerplaatsen op het terrein beschikbaar.

De bijeenkomst wordt – zoals gebruikelijk – afgesloten met een borrel. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. De bijdragen van de sprekers zullen u kort voor de bijeenkomst worden toegezonden per e-mail.

 Voor deze bijeenkomst worden 3 PO opleidingspunten in het kader van de Permanente Opleiding van de Advocatuur aangevraagd.

Het programma luidt als volgt:
Vanaf 13.00 uur Ontvangst met koffie/thee en broodje voor de vroegkomers
13.30 – 15.00 uur PO deel 1 door Mr. L.J. van Die, Mr. J.M. Heikens en Mr. A.G.A. van Rappard gevolgd door vragen en discussie
15.00 – 15.30 uur  Pauze
15.30 – 17.00 uur PO deel 2 door Mr. L.J. van Die, Mr. J.M. Heikens en Mr. A.G.A. van Rappard gevolgd door vragen en discussie
17.00 uur Afsluiting en borrel
U kunt zich direct inschrijven via deze link. Let op: vergeet niet op de knop “Verzend” te klikken.

 


VHA Verdiepingsdagen 2018:

Ook dit jaar organiseert de VHA weer een zestal Verdiepingsdagen voor haar leden. Dit najaar zullen de VHA Verdiepingsdagen plaatsvinden op donderdag 18 oktober, donderdag 25 oktober en dinsdag 6 november a.s.

De verdiepingsdagen worden gehouden op de volgende locaties:
18 oktober 2018: Breukelen, Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen (gelegen aan de A2 bij Breukelen en op loopafstand van Station Breukelen).
25 oktober 2018: Rotterdam, Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam (direct naast
Station Rotterdam).
6 november 2018: Veenendaal, Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal (gelegen aan de A12 tussen Arnhem en Utrecht en op loopafstand van
Station Veenendaal-De Klomp).

Het programma luidt als volgt:

Ochtendprogramma:

VHA Verdiepingsdag: “Bestuursrecht en huurrecht: communicerende vaten of twee werelden apart?”

Docent: mr. Yacob Mijhad

Vanaf 08.30 uur   Registratie en ontvangst met koffie/thee
09.00-10.30 uur   Inleiding door mr. Yacob Mijhad (Houthoff)
10.30-11.00 uur   Koffiepauze
11.00-12.30 uur   Vervolg inleiding, gevolgd door vragen en discussie
12.30-13.30 uur   Lunch en ontvangst en registratie deelnemers middagdeel

Yacob Mijhad neemt ons mee in de wondere wereld die bestuursrecht heet; een wereld die beslist relevant is voor het huurrecht. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen: in hoeverre zijn de activiteiten en/of ontwikkelplannen van de verhuurder en/of de huurder vergunningplichting?; welke risico’s lopen de verhuurder en/of de huurder bij asbestverontreiniging, bodemverontreiniging en/of legionellabesmetting?; hoe zit het ook al weer met de publiekrechtelijke en bestuursrechtelijke pet van de overheid in contractuele relaties?; en wat zijn de meest relevante ontwikkelingen binnen het bestuursrecht die ook relevant zijn voor de huurrechtelijke praktijk? Er zijn genoeg bestuursrechtelijke onderwerpen aan te snijden die het huurrecht raken.

 

Middagprogramma:

VHA Verdiepingsdag: “Onderhoud- of renovatieproject: hoe zet je dat in de steigers?”
Docenten: mr. Anne Maren Langeloo en mr. Jeroen Groenewoud

12.30-13.30 uur   Lunch en ontvangst en registratie deelnemers middagdeel
13.30-15.00 uur   Inleiding door mr. Anne Maren Langeloo en mr. Jeroen Groenewoud (Hielkema & co)
15.00-15.30 uur   Theepauze
15.30-17.00 uur   Vervolg inleiding, gevolgd door vragen en discussie
17.00 uur   Sluiting

De ervaring leert dat dringend onderhoud / renovatieprojecten complexe en dynamische processen zijn. Verhuurders en huurders treffen dagelijks vele uitdagingen op hun pad in het proces om een dergelijk project vlot te trekken. Het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 heeft weliswaar vragen beantwoord, maar er zijn ook nieuwe vragen gerezen. En veel vragen zijn zelfs nog helemaal niet echt beantwoord en de rechtspraak vertoont dan ook een wisselend beeld daar waar het gaat over bijvoorbeeld de vraag wanneer er nu werkelijk sprake is van een renovatie die tot verhuizing noopt en wanneer is er sprake van een verhuizing. Anne Maren Langeloo en Jeroen Groenewoud zullen in dit dagdeel artikel 7:220 BW grondig onder handen nemen zowel voor woonruimtes als bedrijfsruimtes. Zij zullen aan de hand van recente ontwikkelingen handvatten bieden opdat een dringend onderhoud / renovatieproject goed in de steigers kan worden gezet.

Tijdens deze verdiepingsdag zal voldoende ruimte zijn voor discussie en voor inbreng van de deelnemers.

Voor deze bijeenkomst zijn 3 PO opleidingspunten per dagdeel in het kader van de Permanente Opleiding van de Advocatuur aangevraagd. Door het bijwonen van beide dagdelen kunt u derhalve 6 PO punten behalen indien u op beide presentielijsten zowel bij aanvang als na afloop uw handtekening hebt gezet, d.w.z. dus 4 handtekeningen.