VHA opleidingen

VHA heeft in samenwerking met OSR te Utrecht een Specialisatieopleiding Huurrecht ontwikkeld. Deze wordt, afhankelijk van het aantal cursisten, in beginsel om de twee jaar georganiseerd. De opleiding blijkt, gezien het aantal cursisten en de positieve waardering, in een behoefte te voorzien. Naar verwachting zal in het najaar van 2017 weer een opleiding van start gaan.

Doel
Het verschaffen van een grondige, gespecialiseerde kennis van en vaardigheid in het huurrecht m.b.t. woon- en bedrijfsruimte.

Opzet
De stof, bestaande uit het gehele huurrecht van woon- en bedrijfsruimte en het huurprijzenrecht, wordt op hoog niveau behandeld door deskundige docenten uit de praktijk van advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap. Bij de opleiding wordt uitgebreid schriftelijk materiaal verstrekt.

De opleiding bestaat uit ruim 18 dagdelen onderwijs en kent een aanwezigheidsverplichting. Daarnaast vergt de opleiding zelfwerkzaamheid in de vorm van bestudering van de leerstof en het maken van huiswerkopdrachten. Per dagdeel onderwijs dient daartoe rekening te worden gehouden met een voorbereiding van zes uur. Het huiswerk wordt beoordeeld en behandeld door de docenten.

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. De eindbeoordeling bestaat uit de separate beoordeling van het huiswerk en het examen. Voor beide dient een voldoende te worden behaald.

Voor wie?
Deze Specialisatieopleiding is (uitsluitend) bestemd voor advocaten met kennis en ervaring op het terrein van het huurrecht, die toegelaten zijn tot het aspirant-lidmaatschap van de VHA. Een en ander dient onder meer te blijken uit het gevolgd hebben van een basiscursus/-cursussen van vijf tot zes dagdelen op het gebied van het huurrecht. Voor de toelatingseisen voor het aspirant-lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten van de VHA.

Aanmelding
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het invullen van het aanmeldingsformulier voor het aspirant-lidmaatschap van de VHA. U ontvangt dan, na honorering van de aanvraag van het aspirant-lidmaatschap, automatisch een uitnodiging met nadere informatie voor deelname aan de Specialisatieopleiding.

Overige cursussen
Naast de Specialisatieopleiding Huurrecht organiseert de VHA regelmatig cursussen voor haar leden, zoals de VHA Verdiepingsdagen, de PE Actualiteiten Huurrecht en het inhoudelijk gedeelte in combinatie met de Algemene Ledenvergadering. Ook bevordert de VHA intervisie onder haar leden door het een maal per jaar  organiseren van intervisiesessies voorafgaand aan de ALV.

Klachtenregeling
Voor het uiten of indienen van klachten kent de VHA verschillende ingangen:
1.      ter plekke bij de coördinatoren;
2.      op het evaluatieformulier;
3.      schriftelijk of per e-mail via het VHA secretariaat
De VHA nodigt de cursisten uit met klachten of kritische opmerkingen naar voren te komen, daar deze als belangrijke informatie worden beschouwd, op grond waarvan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Voor klachten of kritische opmerkingen van leden geldt dat de lijnen binnen de VHA kort zijn. Op schriftelijke of mondelinge klachten wordt indien aangewezen actie ondernomen. Indien niet anoniem geuit, wordt door het secretariaat contact opgenomen met de klager. Ook indien een klacht anoniem is, wordt afhankelijk van de aard van de klacht gehandeld, zoals het nader bespreken met de coördinatoren en/of docent(en), contact met de accommodatie, of wat dies meer zij.
Alledaagse klachten (over geluid, temperatuur, catering e.d.) worden door de coördinatoren tijdens de opleidingsbijeenkomst naar vermogen verholpen. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het verspreide materiaal.
Alle klachten van inhoudelijke aard, die niet direct door de coördinator van de opleiding kunnen worden opgelost, worden gemeld aan het VHA bestuur. De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht waarop op zo kort mogelijke termijn door het bestuur wordt beslist. De klager kan desgewenst door (een afvaardiging van) het bestuur worden gehoord.

 

VHA Cursusoverzicht 2017

VHA Intervisie, ALV en lezing op 21  juni 2017:
Op woensdag 21 juni 2017 organiseert de VHA in de ochtend paralel intervisiesessies (waarmee 2 vaardigheidspunten kunnen worden behaald). In de middag vind de ALV plaats voorafgegaan door een lezing van Femke Borst over “Gemengde “huur)overeenkomsten” en de dag wordt afgesloten met een lezing door Prof.mr. Frank Verstijlen “Huur, insolventie en zekerheden”. Door bijwoning van het gehele middagprogramma kunnen 3 PO en 2 vaardigheidspunten worden behaald.

Het programma luidt als volgt:

Ochtendprogramma:

Vanaf 10.00 uur Registratie en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 12.30 uur Intervisie parallelsessies
12.30 – 13.30 uur Lunch

Middagprogramma:

12.30 – 13.30 uur Lunch, ontvangst en registratie deelnemers in de foyer
13.30 – 15.00 uur Inhoudelijk deel 1 “Gemengde (huur)overeenkomsten” m.m.v. mr. Femke Borst
15.00 – 16.00 uur Algemene Ledenvergadering
16.00 – 16.30 uur Theepauze
16.30 – 18.00 uur Inhoudelijk deel 2 “Huur, insolventie en zekerheden” m.m.v. Prof.mr. Frank Verstijlen
18.00 – 19.00 uur Borrel

AGENDA ALV
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter
3. Vaststelling notulen van de ALV van 22 juni 2016
4. Goedkeuring financieel overzicht 2016, Verslag Kascommissie 2016 en benoeming Kascommissie 2017
5. Begroting 2017 en vaststelling contributie 2018
6. Intervisie
7. Stand van zaken specialisatieopleiding en Permanente opleiding
8. W.v.t.t.k./rondvraag
9. Sluiting huishoudelijk gedeelte

Aanmelding is mogelijk via deze link.

 

VHA Lustrumcongres “Duurzaam Huurrecht” 3 februari 2017
Voor een impressie van de dag klik hier

VHA Verdiepingsdagen
26 september 2017
12 oktober 2017
14 november 2017

 

VHA Cursusoverzicht 2016

VHA Verdiepingsdagen:
Op 1 maart, 21 april en 26 april 2016 vonden de VHA Verdiepingsdagen plaats in Antropia, Driebergen. Het ochtenddeel werd verzorgd door Mr Huib Hielkema, het middagdeel werd verzorgd door Nathalie Amiel en Philip Fruytier. Door deelname aan beide dagdelen konden 6 PO punten worden behaald.

Presentatie Hielkema

Presentatie Amiel en Fruytier

 

VHA Intervisie, ALV en lezing:
Op woensdag 22 juni 2016 organiseerde de VHA in de ochtend 6 paralel intervisiesessies (waarmee 2 vaardigheidspunten konden worden behaald). In de middag vond de ALV plaats voorafgegaan door een lezing van Mark Wissink en de dag werd afgesloten met lezingen van Merijn Veldman en Anne-Maren Langeloo. Door bijwoning van het gehele middagprogramma konden 3 PO punten worden behaald.

Presentatie Wissink

Handout Veldman

Presentatie Langeloo

 

VHA PE Actualiteiten Huurrecht:
Op dinsdag 13 december 2016 organiseert de VHA de VHA PE Actualiteiten Huurrecht in Antropia te Driebergen. Door deelname kunnen 3 PO punten worden behaald.